De feestdagen staan weer voor de deur. Een mooi moment om terug te kijken naar 2018 en vooruit te blikken naar 2019.

Terugkijkend naar 2018 zijn we als vereniging met veel zaken bezig geweest. Vanuit het bestuur hebben we ons vooral gericht op het meer en meer laten aansluiten van de organisatie op ons belangrijkste onderdeel, namelijk voetbal. Afgelopen jaren is ons aanbod aan voetbal enorm gegroeid en ook het komend jaar zullen we waar nodig het aanbod gaan uitbreiden. Eén van die mogelijkheden is zaalvoetbal. Dit missen we nog in het aanbod en de vraag vanuit de club is zeker aanwezig. De gesprekken hierover lopen op dit moment en als er aanleiding is zullen wij u hier verder over informeren.

Veranderende structuur

De structuur van de vereniging gaat de komende periode veranderen. In de communicatie van de afgelopen maanden heeft u kunnen vernemen dat we een Jeugdraad, Ouderraad en Verenigingsraad hebben geïntroduceerd. De leden, ouders en commissies gaan mede bepalen hoe wij ons als vereniging gaan ontwikkelen. Het bestuur zal veel meer voor de kaders en voor de lange termijn gaan zorgen. Daarnaast zal er een controlerende taak gaan ontstaan voor het bestuur.

De koers en invulling zal door de commissies, maar zeker ook door u als lid, gedaan worden. Wij willen een voetbalaanbod presenteren waarin wij u als lid kunnen herkennen en waarin u dus ook actief gaat deelnemen.

Open Club en Vitaal Sportpark

Een belangrijk onderdeel waar we steeds meer in gaan investeren, is in opleiding. Niet alleen voor de jeugd, maar ook voor iedere voetballer en voetbalster willen wij een ruim aanbod aan trainingsfaciliteiten gaan aanbieden. Investeren in het product voetbal. Dit is onderdeel van het plan Open Club en Vitaal Sportpark. Waar we u als lid op de laatste Ledenvergadering over hebben geïnformeerd.

Twee stromen zullen herkenbaar moeten worden in de opleiding:

  1. Voor de jongste jeugd meer focus op techniektraining;
  2. Athletic Skills Model (ASM), een andere manier van denken over bewegen voor jong en oud, maar tevens ook voor selectie- en breedtesport. Door ASM te integreren in onze voetbal-, herstel- en aanvullende zomer- en wintertrainingen levert dat motorisch beter ontwikkelde sporters op die uiteindelijk een betere voetballer gaan worden.

De combinatie van techniektraining en ASM moet onze opleiding gevarieerder en meer inhoud gaan geven. Ons sportpark moet op termijn aangepast worden en invulling gaan geven aan ASM en verbetering van technische vaardigheden en inzichten. De komende maanden zullen wij in verschillende bijeenkomsten meer informatie gaan delen over deze aanpak. Naast DVC’26 zullen er meerdere verenigingen, stichtingen, maar ook de buurt, gemeente en scholen deelnemen aan dit traject. We leven met elkaar in een mooie omgeving waarin er respect moet zijn voor de omgeving en bewoners. DVC’26 moet een onderdeel worden van de omgeving waarin we wonen, werken en kunnen sporten. Van jong tot oud.

Themabijeenkomsten

Als onderdeel van het opleiden willen we jaarlijks drie themabijeenkomsten houden. Dit zijn voor het bestuur dusdanig belangrijke onderwerpen dat we op de momenten van de bijeenkomst iedereen in de gelegenheid willen stellen om te komen en eigenlijk ook verwachten dat je erbij bent. Op deze momenten zijn er dan ook geen trainingen of wedstrijden. En wie bij de onlangs gehouden bijeenkomst met René Wormhoudt (over ASM) niet aanwezig is geweest, heeft dan ook echt wat gemist! We willen daarmee benadrukken dat de themabijeenkomsten belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kader en de sporters, meer plezier voor de sporters op moet leveren en het bijdraagt aan de samenhang en gezelligheid binnen de vereniging. De eerstvolgende bijeenkomst is op een zaterdagmorgen – 23 februari 2019 – en heeft als thema ‘Blessurepreventie in voetbal’. Zet het alvast in jullie agenda’s!

Sprinkhanen

De fusiegesprekken met Sprinkhanen zijn helaas vast gelopen, voor dit moment. De komende periode zullen wij vanuit beide verenigingen gaan kijken hoe we de samenwerking verder invulling kunnen gaan geven. We blijven met elkaar in gesprek over de toekomst. Op dit moment concentreert iedere vereniging zich op hoe de toekomst er verder uit gaat zien. Voor DVC’26 is het duidelijk dat wij ons verder gaan ontwikkelen op en rond De Nevelhorst.

KNVB en leeftijdscompetitie

2018 is ook het jaar geweest waarin de KNVB verder is gegaan in de ontwikkeling van het jeugdvoetbal. De leeftijdscompetitie en aanpak bij de jongste jeugd. Een mooie ontwikkeling die wij als vereniging ook hard toejuichen. Het voetballen met leeftijdsgenoten is belangrijk voor het plezier in het voetbal. Wij zijn groot voorstander van deze ontwikkeling en zullen dit ook waar nodig blijven ondersteunen. In 2019 zullen wij als vereniging nog nadrukkelijker het belang van leeftijdscompetitie laten terugkomen in de teamindelingen.

Samen de schouders eronder

De eerste helft van het seizoen ligt achter ons en geeft op verschillende gebieden stof tot nadenken. We zien veel variatie in resultaten, zowel bij onze selectieteams als in de breedtesport. Winnen en verliezen staat kort bij elkaar. Om de prestaties te verbeteren is het van groot belang dat we het samen doen. Vooral in de fase dat het lastig wordt, moeten we de samenwerking opzoeken. Het is zo makkelijk om te oordelen waar het fout gaat of om kritiek te leveren. Daar hebben we niet zoveel aan, maar juist de mensen die nu de verantwoordelijkheid durven te nemen en opstaan in deze situaties, daar heb ik ontzag voor. Kritiek leveren is makkelijk, zeker als we langs de lijn staan. Wij zien zelf ook wel waar zaken wel of niet functioneren. Samen de schouders eronder zetten, daar word je als vereniging beter van. In deze periode zullen we ook gesprekken gaan houden met de trainers over de toekomst bij DVC’26. Wat willen wij als vereniging en wat is de ambitie van de trainer? Als er ontwikkelingen zijn, zullen wij dit met eenieder gaan delen.

Meiden- en vrouwenvoetbal

Een groot compliment verdienen onze meiden en vrouwenafdeling. Zij zijn in 2018 samen met de KNVB een traject gestart waarin ze gaan werken naar een situatie waarin het meiden- en vrouwenvoetbal een stevig fundament krijgt binnen onze vereniging. De energie waarmee zij dit verzorgen is een voorbeeld voor velen.

Sport en gezelligheid

Het aangepaste organisatiemodel moet ervoor zorgen dat we met elkaar een mooi voetbalaanbod kunnen aanbieden. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat we bezig zijn met de verdere uitbouw van de vereniging. Sporten en gezellig samen zijn is een combinatie waarin wij stevig op zullen inzetten. Dit allemaal binnen de kaders van de mogelijkheden. De onderwerpen roken en alcohol zullen ook binnen DVC’26 in 2019 zwaar op de agenda komen te staan. In samenwerking met de gemeente zullen we aan een alcoholbeleid gaan werken dat past bij de vereniging. Ook roken is een onderwerp waarvan de laatste weken duidelijk is geworden dat we ook daar keuzes op moeten gaan maken. We zullen we dit op een juiste wijze gaan invullen.

Nevelhorstloop en Nieuwjaarsreceptie

Wij nodigen eenieder uit – leden, oud-leden, sponsoren, ouders, buurtbewoners en alle andere geïnteresseerden – voor De Nevelhorstloop op 6 januari 2019 en aansluitend de Nieuwjaarsreceptie in onze kantine. Voor meer informatie over De Nevelhorstloop verwijs ik jullie graag naar deze pagina op onze website.

Wij wensen u allen prettige feestdagen en een gezond, sportief en succesvol 2019!

Sportieve groet,
Bas Strijbosch
voorzitter@dvc26.nl 

clubshop_cta
speedsoccer_cta
app_cta